Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ - ΟΑΕΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στοιχεια Ενδιαφερομένου:Mάλλη Ευαγγελία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6972421367

Σχόλια:

ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 4 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗΛΟ.
ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΧΡΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ.
ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ (ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3050/2002, ΆΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ Ν. 3518/2006, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 3846/2010, ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4075/2012) ΔΕΝ ΥΠHΡΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΠΡΙΝ TO 2007.
Η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚO ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΌΤΑΝ ΧΡΕΙΆΣΤΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ.
ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3050/2002 οι ιδιοκτήτες έως και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, εξαιρούνταν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.- ΤΕΒΕ χωρίς έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου. Αντίθετα, ίσχυε το εισοδηματικό κριτήριο εάν ο αριθμός των ενοικιαζόμενων δωματίων στις παραπάνω περιοχές υπερέβαινε τα επτά (7) δωμάτια σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ.

Η ως άνω διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3144/2003 και απάλλαξε από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.-ΤΕΒΕ όλους τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων μέχρι επτά (7) δωμάτια σε υποχρεωτικές περιοχές εφόσον ήταν ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλων Ταμείων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3518/2006 αναμορφώθηκε το καθεστώς της ασφάλισης των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων και από 1/1/07 οι ιδιοκτήτες μέχρι και δέκα (10) δωματίων σε όλη την επικράτεια εξαιρούνταν της ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στον ΟΓΑ εφόσον δεν εργάζονταν και δεν συνταξιοδοτούνταν από άλλο φορέα ή το Δημόσιο.

Ακολούθως, με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010, για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων η υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ καθορίζεται από το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωματίων σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνταν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στον ΟΓΑ χωρίς έλεγχο εισοδηματικού κριτηρίου, εφόσον δεν εργάζονταν, δεν απασχολούνταν και δεν έπαιρναν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 άρθρο 32 παρ. 2β από 1/7/12 οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων του Ν. 2160/1993 άρθρ.2 παρ. 1 και 2 και του ΠΔ 33/79, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ με δυναμικότητα έως πέντε (5) δωμάτια σε όλη την επικράτεια, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για τα τρία πρώτα έτη από τη δημοσίευση του νόμου και κατόπιν υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τα εν λόγω έτη δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31/12/11 (ήτοι 33,57€). Σε διαφορετική περίπτωση όταν υπερβαίνουν το εισοδηματικό κριτήριο ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε..

Ισχύον Καθεστώς

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013, τροποποιούν το ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους αρχικά από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846/2010 και στη συνέχεια από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4075/2012. Από 18-4-2013 και εφεξής η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ των παραπάνω προσώπων σε όλη την επικράτεια. καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων των τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ.

Ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας των προαναφερθέντων καταλυμάτων και το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή, τα οποία προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς ασφάλισης δεν αποτελούν πλέον κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ των παραπάνω προσώπων.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013 ισχύουν από 18-4-2013 και εφεξής και καταλαμβάνουν όλους τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και με όλα τα δικαιολογητικά σε ισχύ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά.

Οι ανωτέρω ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στον ΟΓΑ.

Χρόνος ασφάλισης μέχρι την 17-4-2013

Για όσους μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 58 του ν.4144/2013, ήτοι μέχρι 17-4-2013 ασφαλιζόταν στον ΟΓΑ η ασφάλισή τους παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

Διευκρινίζεται ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, με έναρξη της δραστηριότητας προ της 1-7-2012, ( ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 32 ν.4075/2012), των οποίων (ιδιοκτητών) το ασφαλιστικό καθεστώς δεν εξετάστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 ν.4075/2012 θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για το χρονικό διάστημα, για το οποίο ίσχυσαν (1-7-2012/17-4-2013) και ακολούθως θα κριθούν με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4144/2013.

Συμπέρασμα

Η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ ξεκίνησε από 1.1.2007 για τους ιδιοκτήτες μέχρι και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων εφόσον δεν εργάζονταν και δεν συνταξιοδοτούνταν από άλλο φορέα ή το Δημόσιο.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς (ν.4144/2013) οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.Διαχείριση Ερωτημάτων