Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: αγωρα αυτοκινιτου
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω πρακτορείο προπό και παίρνουμε προμήθειες από κεντρικό πράκτορα αναλώσιμα 2 φορές την εβδομάδα.
Στο σημείο που είναι το κεντρικό πρακτορείο απαγορεύετε διέλευση αυτοκινήτων εκτός επαγγελματικών με αποτέλεσμα
να κουβαλάμε στα χέρια μας όλα τα αναλώσιμα η να πληρώνουμε ταξί να μας τα φέρνει.
Η ερώτηση μου είναι εάν μπορώ για πρακτορείο προπό να αγοράσω επαγγελματικό αυτοκίνητο και τι είδος αυτοκινήτου .
Ευχαριστώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Επαγγελματικό φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, έχουν οι επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α' 123), (διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Α' 131/1991)

"1. Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.

Στον όρο "φορτηγό αυτοκίνητο" περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο φορτηγό όχημα.

Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση.

2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί απ' αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.

β) Οι μεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Ειδικότερα το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του. Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εργασίας, όπως με κοινή απόφασή τους ρυθμίζουν σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση".

 Διαχείριση Ερωτημάτων