Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Η ΣΕ LEADER?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Το ερώτημα που θέσατε, είναι σύνθετο, απαιτεί εξειδικευμένη γνωμάτευση.

Παρόλα αυτά προς διευκόλυνση σας, αναφέρονται παρακάτω κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016)

Αρθρο 5. Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

 

Αρθρο 7. Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

4. Στους μη υπαγόμενους στον παρόντα νόμο τομείς της παραγράφου 2 (Καταλύματα), ενισχύονται κατ' εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:

γ. Στον τομέα του τουρισμού, κατ' εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

αα. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

ββ. εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,

γγ. επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.Διαχείριση Ερωτημάτων