Τρίτη, 21 Μαϊου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΙΚΕ ΕΠΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΕΧΩ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟ ΙΚΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:


Οι δύο τελευταίες  παράγραφοι της, με  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1084102 ΕΞ 2016/1 Ιουνίου 2016, απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφέρουν τα εξής:
«7. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ΙΚΕ, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται αντίστοιχα και στις ΙΚΕ (σχετική και η ΠΟΛ.1262/2013 εγκύκλιός μας). 
8. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΙΚΕ, κατ’ εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 (εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για την μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»
 Υπενθυμίζουμε ότι οι προϋποθέσεις των δύο νομοθετημάτων για τη δυνατότητα μετατροπής είναι: 
Ν.2166/1993 : ένας τουλάχιστον ισολογισμός που να προκύπτει από τρίτης κατηγορίας βιβλία(διπλογραφικά) και ελάχιστο κεφάλαιο για την ΙΚΕ 150.000 ευρώ.
Ν.1297/1972: εκτίμηση περιουσίας με βάση το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/20 , ελάχιστο κεφάλαιο για την ΙΚΕ 150.000 ευρώ
Το κόστος για τη σύνταξη των εκθέσεων που απαιτούνται προκειμένου να υποβληθεί φάκελος ,ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας που μετατρέπεται, του νόμου που επιλέγεται και των ωρών απασχόλησης που θα απαιτηθούν.Διαχείριση Ερωτημάτων