Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ Φ.Δ.Χ.
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ Φ.Δ.Χ. ΑΠΟ 01/01/2010 ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΠΙΠΤΩ: α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛ.1089/24.3.1995 β)ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3888/2010 ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ.7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.3887/2010;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

α) Για τους εκμεταλλευτές Φ.Δ.Χ.ισχύει ότι για ορισμένες δαπάνες δεν είναι εφικτή η λήψη ή η έκδοση παραστατικών και για το λόγο αυτό εγκρίνεται από τη χρήση 1995 η εγγραφή δαπανών στα τηρούμενα βιβλία άνευ παραστατικών (χωρίς εκ του λόγου αυτού να θεωρούνται απορριπτέες), μέχρι ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) δραχμών ετησίως, για εκμεταλλευτές φορτηγών Δ.Χ. που διενεργούν διανομαρχιακές μεταφορές. Ειδικά για τους μεταφορείς εθνικών μεταφορών, πέρα των: 1) Αγορά καυσίμων, ελαστικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κ.λ.π2) Επισκευή - συντήρηση3) Αμοιβές προσωπικού (οδηγού, υπαλλήλων γραφείου, κ.λ.π.) και τρίτων (φορτοεκφορτωτών)4) Διόδια
5) Πορθμεία
6) Μικροδαπάνες αξίας μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές για φαγητό, καφέδες, αναψυκτικά, κ.λ.π., και
7) Καταβολή αποζημιώσεων λόγω κλοπών μη ασφαλισμένων αγαθών,
 και για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας συγκέντρωσης παραστατικών και δικαιολόγησης του συνόλου των λοιπών πραγματοποιούμενων δαπανών, λόγω του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, εγκρίνεται από τη χρήση 1995 η εγγραφή δαπανών στα τηρούμενα βιβλία άνευ παραστατικών, μέχρι ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) των ακαθάριστων εσόδων από κόμιστρα εθνικών μεταφορών.

β) Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3887/2010, για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου ειδική εισφορά ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος ως εξής:
 1. Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
 2. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά τόνους.
 3. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα τόνους.
 Εάν οι αιτούμενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαμορφώνονται ως εξής:
 1. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
 2 Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο τόνους.
Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της άδειας Φ.Δ.Χ. λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήματος, επιμεριζόμενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόμενα έτη από τη λήψη της άδειας.
 Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3888/2010 όσοι επαγγελματίες κατέχουν άδειες κυκλοφορίας μπορούν κατ' επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης νομαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).


Κατά τη μεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δημόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόμενα έτη. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης του εκμεταλλευτή και χωρίς μεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.  

Ταυτόχρονα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 13 του Ν. 3842/2010 για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 έως και 31/12/2011 τα ποσά του φόρου προσαυξάνονται με 15%, ενώ στην συνέχεια με τον Ν.3888/2010 τα παραπάνω ποσά του φόρου καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) από την 1.10.2010, πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2011, εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από την 1.1.2012 και δεν οφείλεται ο φόρος αυτός από 1.1.2013.Διαχείριση Ερωτημάτων