Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

α) ΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΟΧΙ;(Π.Χ. ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΙΣ 02/04/2011 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ 03/14/2011)
β)ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ 2009 ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ 2009 ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ.ΚΑΙ ΡΩΤΩ, ΧΡΗΣΗ 2009 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3296/2004 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3888/2010 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ Η ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗ ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

α) Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν προκύπτει η περίπτωση του εκπρόθεσμου, αφού και η εκκαθαριστική αλλά και η συμπληρωματική-τροποποιητική γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Συνεπώς θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να μπει στην διαδικασία του αυτοελέγχου.

β) Στο άρθρο 12 στην παρ. 2 του 3888/2010 αναφέρεται ότι ?Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/ 2004, διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν από 1.1.2008 έως και 31.12.2009, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου περί ανέλεγκτων υποθέσεων, υπολογιζόμενου στο οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ποσού φόρου εισοδήματος ίσου με το 1/2 του ελάχιστου ποσού της παραγράφου 11 του άρθρου 6.?

Επομένως γνώμη μας είναι ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα, η χρήση του 2009 θεωρείται ανέλεγκτη με βάση τον Ν.3888/2010 παρόλο που έχει αυτοπεραιωθεί με βάση τον Ν.3296/2004.

Παρόλα αυτά σχετικά με το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ θα πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 2,  του άρθρου 7, του Ν. 3888/2010:

α) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούμενης χρήσης, το οποίο έχει μεταφερθεί στην επόμενη ανέλεγκτη χρήση, συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης περίπτωσης δ'.
β) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιού μενης χρήσης προσαυξάνει το ποσό της οφειλής όπως αυτή προκύπτει με βάση την περαίωση της χρήσης αυτής, εφόσον η εν λόγω χρήση ή έστω μία από τις τέσσερις (4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά στις περιπτώσεις που το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει δηλώθηκε προς επιστροφή, η επιστροφή δεν διενεργείται και αν αυτή έχει ήδη διενεργηθεί κατά ένα μέρος ή στο σύνολό της, το σχετικό ποσό αποδίδεται από τον υπόχρεο στο Δημόσιο με έκτακτη δήλωση, χωρίς κυρώσεις, εντός μηνός από την ημερομηνία καταβολής του ποσού της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Αν το ποσό αυτό δεν αποδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.Διαχείριση Ερωτημάτων