Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ μακροχρωνιες μισθωσεις αυτοκινητων για εταιριες με ΑΕ, ΙΚΕ , και ΟΕ
σε σχεση με τι ποσο του τιμολογιου θα μπαινει στα εξοδα της επιχειρησης

Ευχαριστω

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Ο λογιστικός χειρισμός των μακροχρόνιων μισθώσεων των αυτοκινήτων όπως και όλων των κατηγοριών των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του ν.4308/14,ανάλογα αν οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται λειτουργικές ή χρηματοδοτικές. 

Α) Χρηματοδοτική μίσθωση 

α) Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 

β) Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.

Β) Λειτουργική μίσθωση 

α) Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

β) Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

Σημειώνουμε ότι ο φορολογικός νόμος είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τον ν 4308/2014 ΕΛΠ και αναγνωρίζει ως έξοδα (πάντα με τις προϋποθέσεις που θέτει) αυτά που ορίζονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.Διαχείριση Ερωτημάτων