Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλησπέρα σας.Αγρότης κάτοχος αγροτικού φωτοβολταϊκού συστήματος με ισχύς έως 100kw, παράλληλα συμμετέχει και ως ετερόρρυθμο μέλος σε εταιρεία φωτοβολταϊκών με ποσοστό 33,33%.

Ερώτημα:To εισόδημα που αποκτάται από την πώληση παραγόμενης ενέργειας από το αγροτικό φωτοβολταϊκό λογίζεται ως καθαρά αγροτικό;Σε ποιον πίνακα του Ε1 πρέπει να αναγραφεί για τον υπολογισμό της φορολογίας και ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής;
Στον πίνακα Γ1.1 (Εισόδημα από άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας) ή στον πίνακα Γ2.1(καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα);

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ποια είναι η προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ο αγρότης,ως επαγγελματίας αγρότης λόγω του γεγονότος ό,τι συμμετέχει και σε άλλη εταιρεία Φ/Β για να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης σχετικά με την τιμή αποζημίωσης από την πώληση παραγόμενης ενέργειας από το αγροτικό φωτοβολταϊκό;
(Το εισόδημα από την πώληση φωτοβολταϊκών είναι μεγαλύτερο από το κέρδος από την συμμετοχή του ως εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 33,33% στην άλλη εταιρεία φωτοβολταϊκών )
Μπορεί κάποιος να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματίας αγρότης όταν το εισόδημα του από την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας (εκτός του αγροτικού φωτοβολταϊκού) είναι σχετικά μικρό;
Υπάρχει τρόπος επικύρωσης της συνέχισης ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη;(π.χ έκδοση βεβαίωσης κλπ)

Σας Ευχαριστώ,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που προκύπτει απο τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εως 100 kw, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 ισχύουν τα παρακάτω:

1. Με το άρθρο 116 του νόμου 4316/2014, στο τέλος της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του ν. 3874/2010 (A' 151) [Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων] προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος».

Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 128 του εν λόγω νόμου, η έναρξη ισχύος ορίζεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 24η Δεκεμβρίου του 2014.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ.21 του ν.4172/2013 το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο και τον Κ.Φ.Α.Σ.. Επομένως το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW των χρήσεων που λήγουν από 24.12.2014 και στο εξής φορολογείται με συντελεστή 13%.

Επιπλέον σύμφωνα με την ΠΟΛ.1034/2017: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, αναφέρονται τα παρακάτω:

Πίνακας 4Γ1 (εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα)

Επιπρόσθετα, για τα εισοδήματα από 01.01.2014 έχει γίνει δεκτό ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 116 του ν. 4316/2014, ο ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του ν. 3874/2010 ισχύει και για λόγους φορολόγησης του κέρδους από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW (σχετική και η ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκύκλιος).

 

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρουμε ότι το εισοδήμα που προκύπτει απο τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εως 100 kw, χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, φορολογείται με συντελεστή 13% και αναγράφεται στον Πίνακα 4Γ1 του εντύπου Ε1.

Ως προς τον χαρακτηρισμό του κατ’ επάγγελμα αγρότη, αυτός προκύπτει από επίσημη ταυτοποίηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016). Συγκεκριμένα:

α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και

αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Τέλος αναφέρουμε ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη εξετάζονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά της εγκυκλίου με Αριθ. πρωτ.: 360/26071/1.3.2016 Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ.Διαχείριση Ερωτημάτων