Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ LISTING
ΕΡΩΤΗΣΗ:

καλησπέρα σας,

Η ερώτηση μου είναι η παρακάτω.

Ο Α έχει έδρα στην Ελλάδα. Ο Β έχει έδρα στην Ελλάδα. Ο Γ έχει έδρα στην Ιταλία. Και οι τρεις έχουν ενδοκοινοτικό ΑΦΜ.

Ο Α επισκευάζει για λογαριασμό του Γ μηχάνημα εντός εγγύησης στην Ελλάδα που ανήκει στον Β (πελάτης του Γ).

Το τιμολόγιο που θα στείλει ο Α στον Γ (για την επισκευή του μηχανήματος) θα περιέχει ΦΠΑ ή όχι; και αν ναι ποιο θα είναι αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Όσον αφορά στο ΦΠΑ, η παροχή υπηρεσιών φορολογείται, κατά γενικό κανόνα, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται προς υποκείμενο στο φόρο λήπτη, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, υπάγονται σε ΦΠΑ στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών.

“Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας (παρ. 2, άρθρο 14 του Ν. 2859/2000)”

Στην υπό εξέταση περίπτωση κατ' εφαρμογή της εν λόγω διάταξης οι υπηρεσίες φορολογούνται στην Ιταλία ως τόπο εγκατάστασης του υποκείμενου λήπτη.  Υπόχρεος να αποδώσει το ΦΠΑ που οφείλεται στην Ιταλία είναι ο λήπτης, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, ενώ ο παρέχων δεν έχει κάποια φορολογική υποχρέωση, από πλευράς ΦΠΑ, εντός του εσωτερικού της χώρας.

“Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική από­κτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι:

στ) ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο (παρ. 1, άρθρο 35 του Ν. 2859/2000)”

Εν κατακλείδι, στο εκδοθέν τιμολόγιο θα αναγράφεται η ένδειξη της «αντιστροφής της υποχρέωσης» του ΦΠΑ, χωρίς να αναφέρεται κάποιο ποσό.Διαχείριση Ερωτημάτων