Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

καλησπέρα σας,

Η ερώτηση μου είναι η παρακάτω.

Αγοράζω εμπορεύματα από χώρα της ΕΕ όπου υπάρχει ενδοκοινοτικό ΑΦΜ και υπολογίζεται πλασματικός ΦΠΑ.

Αποφασίζεται αυτό το εμπόρευμα να χρησιμοποιηθεί ως πάγιο από την επιχείρηση.

Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός και σε ποιο κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να καταχωρηθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Η παραπάνω περίπτωση αναφέρεται σε ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων ως παγίων όπου ο ΦΠΑ, ο οποίος έχει υπολογισθεί κατά την αγορά αυτών των εμπορευμάτων, έχει εκπεσθεί κανονικώς, από τον ΦΠΑ των εκροών (πωλήσεων) και ταυτόχρονα αποδοθεί (Αντίστροφη επιβάρυνση - Reverse Charge), κατά την περίοδο της σχετικής συναλλαγής.

Eπισημαίνουμε ότι η ως άνω περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης εμπορευμάτων ως παγίων στοιχείων, δεν συνιστά αυτοπαράδοση αγαθών. Δεν εντάσσεται, συνεπώς, η πράξη αυτή στη διαδικασία «διόρθωσης» του ΦΠΑ των εισροών (ο οποίος κανονικώς εκπέσθηκε από τον ΦΠΑ των εκροών), όπως συμβαίνει με τις λοιπές ιδιοχρησιμοποιήσεις εμπορευμάτων, δηλαδή τη χορήγηση αυτών στο προσωπικό ή τη δωρεάν παράδοση σε τρίτους (για εκδηλώσεις, συνεστιάσεις κ.λπ.). Σχετική είναι η γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 251/2242/1995, η οποία συμπλήρωσε και ενσωμάτωσε την προηγούμενη 217/2177/1994.

Η λογιστική εγγραφή που πρέπει να διενεργηθεί:

1X.           ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1X.00              Ενσώματα πάγια στοιχεία

1X.00.00         Ενσώματα πάγια στοιχεία …………………..Χ

54.                  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 

54.00              ΦΠΑ

54.00.28         ΦΠΑ εισροών - παγίων

54.00.28.24    ΦΠΑ παγίων 24% …………..Χ

 

78.             ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ – ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ               

78.10      Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων

78.10.08                 Τεκμαρτά έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων ως  παγίων …………...Π

54.                    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

54.00                ΦΠΑ

54.00.79           ΦΠΑ εκροών – λοιπών εσόδων

54.00.79.24      ΦΠΑ ιδιοχρησιμοποίησης ως παγίων 24% ……...Π

 

Συνεπώς, κατά τη συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, θα μεταφέρετε στον ΚΩΔ 303 (των εκροών) και στον ΚΩΔ 362 (Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών - πάγια) το ίδιο ποσό που ανακλά το κόστος αγοράς των εμπορευμάτων. Άρα, για τον ΦΠΑ δεν δημιουργείται μεταβολή, αφού οι υπολογαριασμοί: 54.00.28.24 ΦΠΑ παγίων 24% και 54.00.79.24 ΦΠΑ ιδιοχρησιμοποίησης εμπορευμάτων ως παγίων 24% θα μεταφερθούν και θα κλείσουν στο μηνιαίο – συγκεντρωτικό 54.00.99 με τον τεταρτοβάθμιο του συγκεκριμένου μήνα. Διαχείριση Ερωτημάτων