Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Επηρεάζεται η αναπηρική σύνταξη απο την διατήρηση Επιχείρησης?
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Η ατομική επιχείρηση ιδρύθηκε το 2005.
Το 2007 προέκυψε ατύχημα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και το 2008 του χορηγήθηκε αναπηρική σύνταξη μετα απο γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής που έκρινε την αναπηρία του πάνω απο 67%. Τα επόμενα χρόνια συνεχίζεται να του χορηγείται η σύνταξη.
Το ερώτημα είναι:
Θα επηρεαστεί η αναπηρική του σύνταξη απο το γεγονός οτι διατηρεί επιχείρηση?

Σας ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 ισχύουν τα κάτωθι:

“ 4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.
Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%.

 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:

 α) στον επιζώντα των συζύγων,

 β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,

 γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,

 δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,

 ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.”

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ι.Κ.Α. αρ. 35/17.6.2013 διευρύνεται ο κύκλος των ανωτέρω προσώπων και έτσι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3996/2011 (5-8-2011), εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16του Ν. 3863/2010, και:

“α) οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί ασφ/νοι) καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτές και συγκεκριμένα :

- άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990 (παραπληγικοί-τετραπληγικοί)

- άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994 (πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία )

- άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004, (πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια)

- άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004 (πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων)

- άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006 (πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα)

β) οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει.”

Νέο νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016

“1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.”

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εφαρμόζεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν.4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2016 στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Απαλλαγή από το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 33/2017 “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος”

“2. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους:

γ) λόγω ανικανότητας (αναπηρίας)

Επιπλέον σύμφωνα με τις από αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018 οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος:

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ' αυτόν και σε όσους λαμβάνουν μόνο το επίδομα παρατετραπληγίας εφαρμόζεται το προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016νομοθετικό πλαίσιο.Διαχείριση Ερωτημάτων