Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλημέρα σας,

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών επιθυμεί να διαθέσει δώρο αντικείμενο ως επιβράβευση για την εμπιστοσύνη των πελατών της που η αξία του δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ
Ποια θα πρέπει να είναι η νόμιμη διαδικασία;

Θα πρέπει να εκδίδεται κάποιο σχετικό σημείωμα (παραστατικό κλπ) που θα συνοδεύει την Απόδειξη/Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;

Υπάρχει δικαιώμα έκπτωσης του Φ.Π.Α και της δαπάνης στα κέρδη της επίχειρησης;

Υπάρχει κάποια σχετικά διάταξη σύμφωνα με τους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
Π.χ Θα πρέπει να αναγράφεται το λεκτκό "ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΟ" ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ κλπ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Α) Έννοια Δώρων

Βάσει της ΑΥΟ (Π.7015/86 ) :

1. Ορίζουμε ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 1642/1986 θεωρούνται:

 Ως δώρα μικρής αξίας, τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων αυτού και την προβολή της επιχείρησης, εφόσον:

Ø  η αξία κτήσης των προσφερόμενων σ΄ ένα άτομο αγαθών και σε περίπτωση έλλειψης αυτής, η κανονική αξία αυτών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν υπερβαίνει το ποσό δέκα (10) ευρώ ,

Ø  το αγαθό ή τα αγαθά δεν αποτελούν μέρος μιας διαδοχικής σειράς προσφορών προς το ίδιο πρόσωπο,

Ø  η συνολική αξία των προσφερομένων αγαθών δεν υπερβαίνει σε ένα διαχειριστικό έτος το 1% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης για το έτος αυτό,

Ø  τα προσφερόμενα αγαθά δεν είναι του αυτού είδους με τα πωλούμενα, παραγόμενα ή κατασκευαζόμενα από την επιχείρηση.

2. Δε δύναται να αποτελούν δώρα μικρής αξίας και δείγματα οινοπνευματώδη ποτά και τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Η άνευ ανταλλάγματος διάθεση αυτών, καθώς και κάθε άλλου αγαθού για το οποίο δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης απόφασης, αποτελεί παράδοση και υπόκειται στο φόρο εκτός αν ρητώς απαλλάσσεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

3. Το βάρος της απόδειξης ότι τα διατιθέμενα άνευ ανταλλάγματος αγαθά αποτελούν δώρα μικρής αξίας ή δείγματα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγρ. 1 της παρούσας, φέρει ο υποκείμενος στο φόρο.


 

Β) Δικαίωμα Έκπτωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Βάσει της παρ.2 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται  στον υποκείμενο κατά το μέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη διάθεση δώρων μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ. Ακόμα βάσει του άρθρο 7 του Κώδικα ΦΠΑ τα δώρα μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ  που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του αποτελούν εξαίρεση και δεν νοούνται ως παράδοση αγαθών.

Γ) Δικαίωμα Έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα

Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, όπου καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες, δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ αυτών οι δαπάνες δώρων ενώ με βάση το άρθρο 22 του ίδιου νόμου θεωρούνται ως εκπιπτόμενες δαπάνες όσες :  α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η έκπτωση της δαπάνης των δώρων είναι θέμα πραγματικό, και εφόσον, μπορεί να τεκμηριωθεί ότι γίνεται προς το συμφέρον της επιχείρησης (όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΦΕ), τότε η δαπάνη αυτή θα αναγνωρισθεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.Διαχείριση Ερωτημάτων