Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε επιχείρηση που δραστηροποιείται στην παροχή υπηρεσίων επισκεύης οχημάτων, ποιος είναι ο ενδεικτικός τρόπος τιμολόγησης δωρεάν υπηρεσίας που παρέχεται στους πελάτες;


Ενδεικτικά αναφέρω τρόπους χειρισμού:

α)Αναγραφή του λεκτικού περιγραφής της παρεχόμενης υπηρεσίας και μηδενική αξία

β)αναγραφή του λεκτικού περιγραφής της παρεχόμενης υπηρεσίας και προσθήκη 100% έκπτωσης στην αρχική αναγραφόμενη αξία

γ)Αναγραφή μηδενικής αξίας και προσθήκη λεκτικού στις παρατηρήσεις του τιμολογίου ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται δωρεάν;

Είναι υποχρεωτική η έκδοση φορολογικού στοιχείου (απόδειξη παροχής υπηρεσιών/τιμολόγιο) ακόμα και στην περίπτωση μηδενικής αξίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2859/2000:

Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η από υποκείμενο στο φόρο:

α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου,

β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του,

γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.

Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Π 7475/791 (ΦΕΚ Β' 791/13-11-1986):

Ο υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας εκδίδει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών, για τη χρησιμοποίηση αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησής του εφόσον:

-πρόκειται για αγαθά ή υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 1642/1986,

-διαθέτει αγαθό από υπαγόμενη σε φόρο δραστηριότητα, σε άλλη µη υπαγόμενη,

-διαθέτει αγαθά για τις ανάγκες του ή του προσωπικού του ή τρίτων ή γενικό για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση.

Η υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου υπάρχει µόνο αν, για τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο υποκείμενος στο φόρο κατά την αγορά των αγαθών αυτών απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

2. Ως φορολογητέα αξία που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο λαμβάνεται:

- για τις παραδόσεις αγαθών, η τιμή αγοράς αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος τους κατά το χρόνο της παράδοσης και

- για τις παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Στο ειδικό αυτό στοιχείο θα αναγράφεται χωριστά ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί, η ένδειξη «φόρος µη εκπιπτόµενος». καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ο εκδότης του στοιχείου θεωρεί αναγκαία.

Αν για τις αναγραφόμενες στην παράγραφο 1 πράξεις προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων έκδοση άλλου φορολογικού. στοιχείου, (όπως τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης κ.τ.λ), τότε αντί του ειδικού στοιχείου, μπορεί να εκδίδεται το φορολογικό αυτό στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος θα αναγράφεται στο στοιχείο χωριστά, θα υπάρχει σ' αυτό η ένδειξη: «Φ.Π.A. ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ» και θα υπογράφεται από το λήπτη και τον εκδότη του.Διαχείριση Ερωτημάτων