Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Διάκριση Μισθωτών σε Υπάλληλο και Εργάτη
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί καθαρίστρια με σύμβαση μερικής απασχόλησης (3 ώρες Χ 5 ημέρες).
Η καθαρίστρια θα πρέπει να δηλωθεί ως υπάλληλος ή εργατοτεχνικό προσωπικό για τον υπολογισμό του κατώτατου νομοθετημένου ωρομίσθιου;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Μισθωτοί θεωρούνται αυτοί που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα σαν υπάλληλοι ή εργάτες και όχι αυτοί που προσφέρουν ευκαιριακή εργασία, έστω και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατά τις ελεύθερες ώρες τους, ενώ σαν κύριο επάγγελμα έχουν κάποιο άλλο (άρθρο 6 Ν. 765/43, Εγγρ. Υπ. Εργ. 15857/63, Αρ. Π. 1462/80, ΣΤ. Ε 1045/07 τμ. Α΄). Τους μισθωτούς τους χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους υπαλλήλους και στους εργάτες, με τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μισθωτών.

Υπάλληλοι θεωρούνται οι μισθωτοί εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία (αρ. 1 Ν.Δ 2655/53, Εγγρ. Υπ. Εργ. 13117/16.8.94, Αρ. Π. 596/96), καθώς και οι μισθωτοί με εξειδικευμένη εμπειρία, με θεωρητική μόρφωση και ιδίως με ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψης ευθύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας (Αρ. Π. 1478/07 τμ. Β’). Σε ορισμένες περιπτώσεις, με συγκεκριμένη διάταξη νόμου ή ανάλογη δικαστηριακή νομολογία, έχουν προσδώσει σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών την υπαλληλική ιδιότητα.

Εργάτες θεωρούνται οι μισθωτοί εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σωματική εργασία (άρθρο 1 Ν.Δ 2655/53, Εγγρ. 13117/16.8.94). Γενικά, αν ένας μισθωτός δεν μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία υπαλλήλων, εντάσσεται υποχρεωτικά στην κατηγορία των εργατών.

Γενικά, η διάκριση ενός μισθωτού σαν υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας (κυρίως πνευματικής για υπαλλήλους ή σωματικής για εργάτες) και όχι από το τι αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας ή από το πώς γίνεται η πληρωμή ή από τα τυπικά προσόντα (δίπλωμα, πτυχίο κλπ). (Εφετ. Θεσ νίκης 1646/93, Αρ. Π. 734/79, 591/93, 1181/93, 1243/94).

Η διάκριση των εργαζομένων σε υπαλλήλους και εργάτες έχει σημασία για την υπαγωγή τους στους πίνακες μισθών (υπάλληλοι) και ημερομισθίων (εργατοτεχνίτες) των ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 2012, σ.884).

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι καθαρίστριες ανήκουν στην κατηγορία των εργατών (ΑΠ 284/96).Διαχείριση Ερωτημάτων