Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΚΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΚΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σύμφωνα με την αρ. Κ2-165/13.2.2014 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:

«Σύμφωνα με το άρθρο 1071 του 4072/2012 «Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων». Η δυνατότητα μετατροπής του άρθρου 107 (γνήσια μετατροπή) αφορά εταιρείες και όχι επιχειρήσεις των οποίων φορέας είναι είτε φυσικό πρόσωπο (ατομικές επιχειρήσεις) ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου, δεδομένου ότι από αυτές ελλείπουν τα βασικά στοιχεία της εταιρίας (ένωση προσώπων, επιδίωξη κοινού σκοπού, ίδρυση με δικαιοπραξία) και δεν περιλαμβάνονται στις μορφές εταιριών που έχει θεσπίσει ο έλληνας νομοθέτης. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (ενδεικτικά ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972), στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν μετασχηματισμοί επιχειρήσεων κάθε μορφής, η αρμοδιότητα ερμηνείας των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, απευθύνουμε σχετικό ερώτημα, προκειμένου το σύνολο των διατάξεων να ερμηνευθεί συστηματικά.»

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β’1084102 ΕΞ 2016/01.06.2016 έγγραφό του Υπουργείου Οικονομικών:

«…

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΙΚΕ, κατ' εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 (εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις), κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για την μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»

Επιπλέον με την ΠΟΛ 1042/20.03.2017 αναφέρεται ότι:

«5. Όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία του εμπορικού δικαίου, κατά τη «μετατροπή» της ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία γίνεται εισφορά εις είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο.

6. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των οριζομένων στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4254/2014 από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας.»

Σε συνέχεια των παραπάνω, σύμφωνα με την αριθμ. 49313/2.5.2017 εγκύκλιο, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 61709/01.06.2017 εγκύκλιο, η θέση της Γενικής γραμματείας εμπορίου & προστασίας καταναλωτή είναι η ακόλουθη:

«Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου μετατροπή πραγματοποιείται όταν μια εταιρεία που διαθέτει ήδη νομική προσωπικότητα μεταβάλλει την εταιρική της μορφή σε έναν άλλο εταιρικό τύπο ( π.χ. μια Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.).

Στις περιπτώσεις που οικονομικές οντότητες, μη φέρουσες νομική προσωπικότητα, αποκτούν τέτοια (τέτοιου είδους) δεν πρόκειται για μετατροπή αλλά για ίδρυση νέας εταιρείας. Η εν λόγω σύσταση νέας εταιρείας που προέρχεται από την μεταβολή οικονομικών μονάδων που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δεν προβλέπεται όπως προαναφέραμε από τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου άλλα μόνο από τους αναπτυξιακούς νόμους.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι η «μετατροπή» ( καταχρηστική μετατροπή) ατομικής επιχείρησης, αστικής εταιρείας μη εγγεγραμμένης στο ΓΕΜΗ, αφανούς εταιρείας, κοινοπραξίας, κοινωνίας κληρονόμων και /ή κοινωνία δικαιώματος, υποκατάστημα ημεδαπής ή αλλοδαπής με σύσταση νέας εταιρείας.

Ιδιαιτέρως ως προς την Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει να τονιστούν τα ακόλουθα: Στην ατομική επιχείρηση δεν υπάρχει η δυνατότητα αποτίμησης περιουσίας όπως μπορεί να γίνει με τις εταιρείες με νομική προσωπικότητα. Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της επιχείρησης από την περιουσία του ατόμου που αποτελεί τον φορέα αυτής.

Για την ακρίβεια η ατομική επιχείρηση αποτελεί μέρος της περιουσίας του ατόμου το οποίο έχει ορισμένο σύνολο περιουσίας. Η ατομική από την άλλη δεν έχει ορισμένο σύνολο περιουσίας αποτιμώμενο με εσωλογιστικά στοιχεία, όπως γίνεται στις εταιρείες, ώστε να προκύπτει η καθαρή θέση αυτής, ως εκ τούτου δεν υφίσταται μετατροπή αλλά εισφορά νέας περιουσίας δηλαδή εισφορά της ατομικής επιχείρησης από τον φορέα της ( φυσικό πρόσωπο) ως περιουσιακό αυτού στοιχείο σε μια νέα υπό σύσταση εταιρεία. Επίσης μια εταιρεία με νομική προσωπικότητα η οποία συστάθηκε με την εισφορά νέας περιουσίας από Ατομική επιχείρηση δεν μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου και της λυθείσας ατομικής του επιχείρησης ούτε να συνεχίσει τις δίκες που είχε αρχίσει η επιχείρηση αυτή εφόσον δεν του παρέχει τέτοιο δικαίωμα κάποια διάταξη του ουσιαστικού δικαίου. Επιπροσθέτως η εταιρεία που θα συσταθεί από την εισφορά της ατομικής επιχείρησης θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα που θα αποκτήσει από το χρόνο σύστασής της και μετά, ενώ τα εισοδήματα που προέκυψαν μέχρι του χρόνου της σύστασης, θα υπαχθούν σε φορολογία με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου.»

Τέλος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνέχεια του με αριθ. ΔΕΑΦ Β'1084102 ΕΞ 2016/1.6.2016 εγγράφoυ, διευκρίνισε με το αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 (3.5.2017) έγγραφο της ότι:

«4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.»

Λόγω της αντίθετης θέσης των παραπάνω εγκυκλίων έχει δρομολογηθεί από την 5.7.2017 σχετικό ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ , προκειμένου το Ν.Σ.Κ. να αποφανθεί οριστικώς και αρμοδίως για το εν λόγω θέμα.Διαχείριση Ερωτημάτων