Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Εχω λαβει το ποσο 9.800 ευρω, απο το μετρο 6.3.
Ειμαι υποχρεωμενος να ενταχθω στο κανονικο καθεστως των αγροτων?
Μεχρι τωρα ειμαι ειδικου καθεστωτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι προαιρετικό καθεστώς, το οποίο θεσπίστηκε με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από 1.1.2017 με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και το οποίο απαλλάσσει τους αγρότες που εντάσσονται σε αυτό από τις υποχρεώσεις, που έχουν όσοι υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., δηλαδή από τις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοσης στοιχείων και υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. Παράλληλα, για τον Φ.Π.Α. των εισροών τους, που προορίζονται για την αγροτική τους εκμετάλλευση (σπόροι, λιπάσματα, μηχανήματα) προβλέπεται επιστροφή του Φ.Π.Α. με ειδικό τρόπο.

 

Στο ειδικό καθεστώς αγροτών εντάσσονται οι αγρότες, οι οποίοι :

α) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €)

 β) έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το Κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.

Με βάση το νομικό αυτό πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι και οι αγρότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 €, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

(σχετ. Εγκύκλιοι: α) αριθ. ΠΟΛ 1201/2016 - ΑΔΑ: 70ΩΨΗ-Ο3Ρ του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και β) αριθ. ΠΟΛ 1010/2018 - ΑΔΑ: ΩΦΠΡ46ΜΠ3Ζ-ΖΙΖ του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

(Αρθρο 3-18/B’/14-1-2019)

 

Συνεπώς, εφόσον το υπόμετρο 6.3 θεωρείται ως επιχορήγηση (και δεν αφορά στους κωδικούς 074 και 076 του Ε3) και το ποσό αυτής υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), τότε παύει να πληρείται η μία από τις δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η ένταξη στους αγρότες ειδίκου καθεστώτος. Διαχείριση Ερωτημάτων