Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Μεταβίβαση αποθήκης
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλημέρα και Χρόνια Πολλά. Κατέχω ατομική επιχείρηση, παρεμφερή με το επάγγελμα του πατέρα μου (Ξυλουργός) και ο πατέρας μου πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σε 1 χρόνο, (κατέχει ατομική επιχείρηση), με αποτέλεσμα να έχει μία απογραφή στην αποθήκη του προϊόντα αξίας (Χ). Σε περίπτωση κλεισίματος της επιχείρησης του, υπάρχει τρόπος μεταβίβασης της αποθήκης του στη δική μου επιχείρηση, λόγο βαθμού συγγενείας, ή θα πρέπει να αποδώσω όλο τον ΦΠΑ για τα εν λόγω προϊόντα?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Στην ΠΟΛ.1103/18-5-1990 εγκύκλιο διαταγή µε θέµα την "Έννοια μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" κατ' άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986» (ήδη παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2859/2000), αναφέρεται (απόσπασµα εγκυκλίου): 

 

" Για την εφαρµογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις"  (ΦΕΚ 125Α)» , δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.  Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρµογή του νόµου, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του προσώπου, που μεταβιβάζει.  Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο, που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου.

 

Η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ως πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α. επειδή η εν λόγω μεταβίβαση γίνεται από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά), δηλ. άνευ ανταλλάγματος (περιπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α.). Για να θεωρείται πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α., θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά οι ακόλουθες  προϋποθέσεις:

1. Να γίνεται μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής,

2. Η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής να γίνεται από χαριστική αιτία δηλαδή δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομικά με ή χωρίς διαθήκη

 

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση αυτή, επειδή γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, υπόκειται κατά περίπτωση σε φόρο δωρεάς ή κληρονομιάς.

 

Φόρος δωρεάς. Όταν ο φορέας  της ατομικής επιχείρησης μεταβιβάζει αιτία δωρεάς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης, υπολογίζεται υπεραξία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1055/2003 το αποτέλεσμα της οποία υποβάλλεται σε φορολογία δωρεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2961/2001. Η μεταβίβαση αιτία δωρεάς δεν υπόκειται στις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος του Ν.4172/2013.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Η εν λόγω δική σας περίπτωση δεν βρίσκει εφαρμογή στα παραπάνω  διότι πρόκειται για Πώληση ορισμένων μόνο στοιχείων (εμπορευσίμων και παγίων)  και επομένως:

 

i) Η συναλλαγή αυτή εµπίπτει σε Φ.Π.Α. (εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος σε Φ.Π.Α.) 

ii) Για την πώληση θα εκδοθεί τιµολόγιο, όπου θα αναγραφούν τα εµπορεύσιµα και πάγια στοιχεία (είδος, ποσότητα, τιµή µονάδος, αξία), και ο αναλογούν Φ.Π.Α. Διαχείριση Ερωτημάτων