Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Επιστροφη ΦΠΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σας παρακαλώ εάν σας είναι εύκολο να μου γνωρίσετε τι ακριβώς γίνεται με επιστροφές ΦΠΑ.
1. Γίνονται επιστροφές, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
2. Εάν ΝΑΙ με ποιά διαδικασία και πώς;
3. Όταν υπάρχει σχετική αίτηση, με υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και σχετικών διευκρινήσεων, γιατί δεν το χορηγούν; ή γιατί με έγγραφό τους δεν τα απορρίπτουν;
4. Υπάρχουν σιωπηρές εντολές για καθυστέρηση και μη χορήγηση;
5. Τι τέλος πάντων συμβαίνει;

Παρακαλώ για τις δικές σας νόμινες ενέργειες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1108/02.07.2010 σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αναφέρονται τα παρακάτω:α) Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. μέχρι 30.000€, από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της παραπάνω Α.Υ.Ο., από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. άνω των 30.000€ πραγματοποιείται μετά την διενέργεια προσωρινού ελέγχου, ή τακτικού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004. Ως προς τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον χρόνο επιστροφής αναφέρονται αναλυτικά στην ΠΟΛ.1073/21.7.2004.Διαχείριση Ερωτημάτων