Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

παρακαλώ ενημερώστεμε για την διαδικασία μεταβίβασης μεριδίων δωρεάν 1) μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού (απο παιδί σε γονέα) 2) μεταξύ συζήγων και για τους φόρους που προκείπτουν .
Λιαρομμάτης Γιώργος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

 

Διαδικασία μεταβιβάσεως εταιρικής μερίδας

Η συμφωνία των εταίρων για τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου πρέπει να γίνει εγγράφως και να υποβληθεί στη διαδικασία δημοσιότητας, όπως προβλέπουν τα άρθρα 42-46 του Εμπορικού Νόμου. Το έγγραφο αρκεί να είναι ιδιωτικό, αλλά δεν αποκλείεται και η ενώπιον συμβολαιογράφου σύνταξη του. Στο έγγραφο της συμφωνίας πρέπει να αναφέρονται και να υπογράφουν όλα τα μέλη της εταιρείας (τα παραμένοντα και εκείνο που μεταβιβάζει τη μερίδα του και αποχωρεί), καθώς και το νεοεισερχόμενο σ’ αυτήν (δηλαδή, εκείνο που αναλαμβάνει το μεταβιβαζόμενο μερίδιο). Γενικώς, η συμφωνία περί μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και σαν τέτοια ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία με εκείνη της αρχικής συμβάσεως για σύσταση προσωπικής εταιρείας.

Έτσι, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση του μεριδίου κάποιου εταίρου, συντάσσεται ένα έγγραφο, που ονομάζεται τροποποιητικό του καταστατικού. Το έγγραφο αυτό, όπως σημειώθηκε παραπάνω υπογράφεται από όλους τους εταίρους και το νεοεισερχόμενο στην εταιρεία πρόσωπο, μαζί με πρόσφατο ισολογισμό της εταιρείας (που συντάσσεται, θεωρητικά, την ημέρα μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου) προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να θεωρηθεί, όπου κατατίθεται ένα αντίγραφό του, μαζί με τη σχετική δήλωση φορολογίας του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου.

Μαζί με το ανωτέρω συμφωνητικό μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία) η δήλωση, στην οποία αναγράφεται το κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση. Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας (δηλ. ο μεταβιβάζων το εταιρικό μερίδιο) επιβαρύνεται με τον σχετικό φόρο και έχει την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης και πληρωμής του φόρου εφάπαξ. Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία τα δύο επιστρέφονται θεωρημένα στον δικαιούχο του κέρδους (βλ. άρθρο 13 § 1 Ν. 2238/94, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 § 1 Ν. 2386/96, 3 § 3 Ν. 2753/99, 1 § 5 Ν. 2954/2001, 3 § 3 Ν. 3091/2002 και 11 Ν. 3522/2006).

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του τροποποιητικού εγγράφου (συμφωνητικού μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου) υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία) δήλωση μεταβολής (έντυπα Μ3, Μ8), όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 36. Του Ν. 2859/2000 μετά την τροποποίηση της από το άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002.

 

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε συγγενικά πρόσωπα.

Αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία μερίδιο προσωπικής εταιρείας από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 § 1 του Ν. 2961/2001 (σύζυγοι, τέκνα) η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας Β΄ κατηγορίας (βλ. άρθρο 29 § 1 Ν. 2961/2001) η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Η λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος μεταβίβαση από επαχθή αιτία μεριδίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας από γονέα προς τέκνα του ή από σύζυγο προς σύζυγο δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.

Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία διαθέτει ακίνητο στα πάγια στοιχεία της, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.

Όλα τα ανωτέρω ορίζονται στα τελευταία 4 εδάφια της υποπεριπτώσεως (ββ) της περ. (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, όπως τέθηκαν με το άρθρο 5 § 2 περ. (α) του Ν. 3842/2010.

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υπολογίζεται βάσει της ΠΟΛ.1053/1.4.2003.

 

Δωρεά και γονική παροχή εταιρικού μεριδίου.

Η αξία της δωρεάς του εταιρικού μεριδίου, που εξευρίσκεται όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, υποβάλλεται σε φόρο, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας (γονικής παροχής) με απαλλασσόμενο ποσό 150.000,00 ευρώ.

Η δωρεά χρηματικών ποσών, όμως στα τέκνα φορολογείται με συντελεστή 10% σε ολόκληρο το ποσό της δωρεάς (άρθρο 44 Ν. 2961/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 § 18 του Ν. 3842/2010).

Η αξία της γονικής παροχής του εταιρικού μεριδίου, που εξευρίσκεται όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, υποβάλλεται σε φόρο, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας του άρθρου 29 § 1 του Ν. 2961/2001.

 

Κλιμάκια
(σε ευρώ)

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου(σε ευρώ)

Φορολογητέα περιουσία
(σε ευρώ)

Φόρος που αναλογεί(σε ευρώ)

150.000

-

-

150.000

-

150.000

1

1.500

300.000

1.500

300.000

5

15.000

600.000

16.500

Υπερβάλλον

10

 

Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους (άρθρο 34 στοιχείο Β', όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 § 10 του Ν. 3634/2008).Διαχείριση Ερωτημάτων