Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Φορολογική Ενημερότητα
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Κάποια Ατομική επιχείρηση που βρίσκεται σε κατάσταση διακονοσιμού ρύθμισης οφειλών με τη Δ.Ο.Υ, είναι συνεπής αναφορικά με τις ισχύουσες δόσεις. Η επιχείρηση αυτή συμμετέχει σε επιδοτούμενο έργο από ΕΣΠΑ και είναι στο στάδιο της τελικής πληρωμής. Δικαούται να πάρει φορολογική ενημερότητα με ένδειξη: "Έίσπραξη Χρηματων" χωρίς να γίνει οποιαδήποτε παρακράτηση από την Εφορία π.χ. όλου του υπόλοιπου ή μέρους του υπόλοιοπου οφειλόμενου ποσού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σχετικά με το θέμα της προσκόμισης Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.04.2012) ορίζονται τα ακόλουθα ως προς τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας: «α) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατασχεθούν, συμψηφισθούν, παρακρατηθούν ή να αποδοθούν για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας».

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα προχωρεί στην καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης - μόνο για την προκαταβολή - χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παρακράτηση. Κατά την ολοκλήρωση και την τελική πληρωμή, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα προβαίνει στην παρακράτηση του αναγραφόμενου στην ενημερότητα ποσού και θα το αποδίδει στο Δημόσιο ή σε Ασφαλιστικό φορέα.

Ο παραπάνω νόμος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 11/04/2012. Η διάταξη της παρ. α' εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις των ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στο δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής.Διαχείριση Ερωτημάτων