Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Ελαιοτριβείο
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία ενός ελαιοτριβείου. Το συγκεκριμένο ελαιοτριβείο ενδιαφέρεται να τυποποιήσει το λάδι ώστε να ξεκινήσει την εμπορία του και να οργανώσει επίσης τις διαδικασίες εξαγωγής λαδιού εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, ενημερώστε με για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει καθώς και σε ποιές υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθεί, για τις διαδικασίες τυποποίησης ελαιολάδου και διαδικασίας εξαγωγών. Ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Ο Κανονισμός (EK) αριθ. 1019/2002 για την εμπορία του ελαιολάδου, εισάγει ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης που  συμπληρώνουν αυτές που προβλέπονται από την Οδηγία 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. Στις 13 Ιανουαρίου 2012 εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.29/2012 ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1019/2002. Σημειώνεται ότι η αλλαγή αυτή έγινε καθαρά και μόνο για να ενσωματώσει τις προηγούμενες αναθεωρήσεις του Κανονισμού 1019/2002 και επί της ουσίας δεν επιφέρει αλλαγές στα όσα προέβλεπε ο Κανονισμός 1019/2002

Με την Κ.Υ.Α αριθ. 323902 (ΦΕΚ 2026/τ.Β’/18-09-09) καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1019/2002 (και κατ’ επέκταση του Κανονισμού 29/2012) για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου. Η ως άνω απόφαση καθορίζει τις προδιαγραφές εμπορίας σε επίπεδο λιανικού εμπορίου για το «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο», το «παρθένο ελαιόλαδο», το «ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και το «πυρηνέλαιο» όπως αυτά ορίζονται στον καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.

 

Σχετικά με τη διαδικασία τυποποίησης το άρθρο 6, παρ. 2 της Κ.Υ.Α αριθ. 323902, αναφέρει:

 

2. Όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεούνται να εγκρίνονται και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Στο άρθρο 7 της Κ.Υ.Α αριθ. 323902 γίνεται αναλυτική περιγραφή των όρων και της διαδικασίας έγκρισης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:

1.Oι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιοχή των οποίων έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις τυποποίησης και συ?σκευασίας της επιχείρησης υπάγονται σε διαφορετικές Δ.Α.Α., η αίτηση υποβάλλεται στην Δ.Α.Α. στην περιοχή της έδρας της επιχείρησης με κοινοποίηση στις Δ.Α.Α. όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας της επιχείρησης. Η αίτηση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1α. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, θεωρημένο από την εκδούσα αρχή.

1β. Σχέδια των εγκαταστάσεων συσκευασίας και των δεξαμενικών χώρων, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι δεξαμενικοί χώροι πρέπει να είναι από υλικό σύμφωνο με τον καν (ΕΚ) 1936/2004 και τις ειδικές οδηγίες που αφορούν τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, όπως έχουν ενσωματωθεί στο κεφ. 2 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα υλικά κατασκευής των δεξαμενικών χώρων πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση του προμηθευτή που βεβαιώνει ότι συμβιβάζονται με τους κανόνες που ισχύουν γι’ αυτά, ως υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

1γ. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

? να αποθηκεύουν σε χωριστούς δεξαμενικούς χώρους τα παρθένα ελαιόλαδα διαφορετικής καταγωγής

? να διαθέτουν όλα τα παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευση του ελαιολάδου και πυρηνελαίου που συσκευάζουν.

? να τηρούν για τις ποσότητες παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου που εξέρχονται και εισέρχονται από και προς την επιχείρηση ειδικές καρτέλες αποθήκης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (IV), θεωρημένες από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πέραν των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., πλην των περιπτώσεων που η τήρηση των σχετικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά.

? να αποδέχονται να υποβάλλονται σε ελέγχους στα πλαίσια του καν. (ΕΚ) 1019/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας.

1δ. Εάν πρόκειται για εταιρείες επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις του, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για όλες τις μεταβολές της εταιρείας και επίσημο έγγραφο ορισμού νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή, εάν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις, πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σχετικά με τις συναλλαγές με εταιρείες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν τα εξής:

Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ενδοκοινοτική απόκτηση - ενδοκοινοτική παράδοση - ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών) έχει υποχρέωση πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης - μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης - μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S.

Από 1η Ιανουαρίου 2010 οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες χωρών μελών της ΕΕ υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν μηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην εφορία. Στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναφέρεται το συνολικό ποσό των παραστατικών τιμολόγησης που εκδόθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα σε κάθε υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος.Διαχείριση Ερωτημάτων