Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ο νόμος 4072/2012 στο άρθρο 232 "Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων" λέει ότι η ανάρτηση των ισολογισμών μπορεί να γίνεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης αρκεί να ανακοινώνεται στο οικείο μητρώο η ανάρτηση. Η δημοσίευση σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας γίνεται μόνο εάν η εταιρεία δεν έχει ιστοσελίδα. Ισχύει αυτό; Οικείο Μητρώο εννοεί το ΓΕΜΗ ή το μητρώο του Επιμελητηρίου που είναι εγγεγραμμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρονται στην εμπορική νομοθεσία υποχρεώσεις νομικών προσώπων με ανακοίνωση στο οικείο μητρώο , νοείται η ενημέρωση του  Γενικού  Εμπορικού  Μητρώου και όχι φυσικά λοιπά μητρώα επιμελητηρίων.Διαχείριση Ερωτημάτων