Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε.
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μια Α.Ε. λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση

1)Το παλαιό Δ.Σ. συνεχίζει να ασφαλίζεται;

2)Αν οι εκκαθαριστές είναι και στο Δ.Σ. και Μέτοχοι ασφαλίζονται για το διάστημα που είναι σε εκκαθάριση;

3)Οι εκκαθαριστές ? μέλη Δ.Σ. ? Μέτοχοι μπορούν να υποβάλλουν χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του Ν3518/06 αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις γ, β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 258/05 η οποία διαμορφώθηκε και ισχύει ως εξής:

2. Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται επίσης:

α) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

β). Τα μέλη των Ε.Π.Ε. και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του

Ο.Α.Ε.Ε. από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

γ) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

 

Επομένως  η ιδιότητα του μετόχου των ανωνύμων εταιρειών δεν συνιστά από μόνη της προϋπόθεση για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

? Με την έναρξη της εκκαθάρισης στην Α.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαθίσταται ως θεσμικό όργανο της διοίκησης της εταιρείας από τους εκκαθαριστές. Κατά συνέπεια δεν συνυπάρχουν  το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εκκαθαριστές μιας εταιρείας σε καμία περίπτωση .

       -Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση εφόσον δεν εμπίπτουν στην περίπτωση  (γ) ,δηλαδή να είναι μέτοχοι σε εταιρεία μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, και να  κατέχουν ονομαστικές μετοχές.

       - Στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα εφόσον δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης  Δ.Σ. δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικής ασφάλισης μελών του, και φυσικά ούτε για τους εκκαθαριστές, καθότι είναι πρόσωπα που εντέλλονται από την Γενική Συνέλευση να ενεργήσουν και δεν προβλέπεται ως εκ της ιδιότητας τους υποχρέωση για ασφάλιση. Η υποβολή αιτήματος για συνταξιοδότηση δεν εμποδίζεται από την θέση σε εκκαθάριση της Α.Ε. αλλά από την ωρίμανση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Διαχείριση Ερωτημάτων